Inovace-Patent

Logo EULogo MPO

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Univerzita Palackého v Olomouci CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007011.

Na základě rozhodnutí dle přihlášky ze dne 16. 2. 2016 může Univerzita Palackého v Olomouci využívat prostředků programu Agentury pro podnikání Inovace v rámci výzvy „INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví“. Cílem programu je posílení inovační výkonnosti institucí a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a rovněž zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol. Kompletní informace jsou dostupné zde.

Z projektu byly na UPOL podpořeny následující přihlášky a průmyslová práva:

 • Přihláška dle PCT číslo PCT/CZ2017/050003
 • Přihláška dle PCT číslo PCT/CZ2016/050006
 • EP č. 15823306.4. a US č.15/535,347 na základě PCT/CZ2015/050014

Ve schvalovacím řízení se nachází:

Do projektu jsou přijímány další žádosti o dotaci na přihlášky průmyslových práv (dále jen Žádost). Informace pro žadatele jsou uvedeny níže. Kontaktním místem pro UPOL je VTP UP (patenty@vtpup.cz, tel. +420 585 631 448).

Od kdy je možné čerpat finanční prostředky?

 • Od data podání Žádosti pro dané průmyslové právo na agenturu API, nejdéle však do 31. 12. 2020.

Forma a výše podpory na jednu Žádost:

 • dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 40 tis. Kč v režimu podpory de minimis;
 • míra podpory pro UPOL je 50 % z prokázaných způsobilých výdajů;
 • minimální náklady na Žádost tak jsou 80 tis. Kč bez DPH.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Na zajištění ochrany průmyslového vlastnictví, které je ve výhradním vlastnictví UPOL, v České republice a zahraničí ve formě:

 • vynálezů/patentů;
 • ochranných známek;
 • užitných vzorů;
 • průmyslových vzorů.

Průmyslové vlastnictví musí splňovat určitou danou klasifikaci ekonomických činností, viz. následující tabulka (CZ NACE).

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • služby oprávněných zástupců;
 • překlady;
 • správní poplatky (nikoli udržovací);

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce plátcem DPH;
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem podání Žádosti;
 • Jakékoli výdaje, pokud byla přihláška podaná před datem Žádosti;
 • Sankce a penále.

Výdaje musí být financovány z vlastních zdrojů UPOL (tj. zdroj 19 nebo 39). Příslušný doklad musí být označen identifikátory projektu „Podpořeno z Projektu na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Univerzita Palackého v Olomouci CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0007011“.

Jaké aktivity je možné na základě Žádosti realizovat?

 • Přihláška vynálezu;
 • Udělení patentu;
 • Udělení užitného vzoru;
 • Udělení průmyslového vzoru;
 • Udělení ochranné známky;
 • Nebo kombinace předchozích bodů.

Jak je možné rozčlenit Žádost?

Pro přihlášky vynálezu je projekt možné rozdělit žádost na etapu přihláška a etapu udělení patentu. Pro jiné práva průmyslového vlastnictví jen na jednu etapu „Udělení práva“. O vyplacení dotace v dané etapě je možné žádat, jen pokud je vyšší než 40 tis. Kč (náklady etapy je vyšší než 80 tis. Kč).

Jak je poskytována podpora?

Dotace je poskytována v režimu de minimis Univerzity Palackého. Za tři následující roky je možné žádat o podporu do výše maximálně 200.000 EUR (cca 5.400.000 Kč). Přihlášky a žádosti o platbu budou přijímány do vyčerpání tohoto maxima. Do de minimis jsou účtovány náklady dle Žádosti ke dni jejího podání.

Dvojí podpora.

Na způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu nelze poskytnout jinou veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie, ani jinou podporu v režimu de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013.

Žádosti o platbu

Žádosti o platbu se podávají zpětně po ukončení dané etapy a dosažení monitorovacího indikátoru této etapy (přihláška či udělený patent či užitný vzor či průmyslový vzor či ochranná známka). VTP UP zpracovává žádosti o platbu na základě podkladů (faktur) předaných pracovištěm, které platbu realizovalo ze svého rozpočtu. Po obdržení finančních prostředků na základě této žádosti na účet UPOL, VTP UP zajistí přeposlání prostředků danému pracovišti.

Jak se přihlásit?

Vyplněním informačního materiálu ke stažení zde, pro více informací nás kontaktujte na e-mailu patenty@vtpup.cz či telefonu +420 585 631 448. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN