prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

Odborné zaměření: patologie

Pracovní zařazení:

 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP – vedoucí výzkumného programu
  „Translační medicína“, člen rady
 • Ústav histologie a embryologie LF UP – přednosta
 • Laboratoř molekulární patologie LF UP – zástupce vedoucího
 • Ústav molekulární a klinické patologie LF UP - profesor

Kontaktní údaje:

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2007 – prof. – Patologie – LF UP v Olomouci
 • 2004 – doc. – Patologie – LF UP v Olomouci
 • 2001 – Ph.D. – Patologie – LF UP v Olomouci
 • 1991 – MUDr. – Všeobecné lékařství – LF UP v Olomouci

Zahraniční pobyty:

 • RRRR – účel pobytu???, instituce???, město???, stát???

Oblasti výzkumu:

 • Prognostická a prediktivní patologie
 • Apoptóza
 • Kvantitativní patologie (morfometrie, obrazová analýza)
 • Onkogeny
 • Nukleární receptory
 • Hepatologie
 • Neuropatologie
 • Gastrointestnální patologie
 • Molekulární biologie

Spolupráce s průmyslem:

 • firma - ???

Významné výsledky VaV:

 • patenty, poloprovozy, průmyslové vzory???

Projekty VaV:

 • Podpora lidských zdrojů pro biomedicínský a translační výzkum v regionu Střední Morava. (2011-2014)
 • Analýza a cílená modulace mechanismů přenosu signálu a opravy poškození DNA u glioblastomu a kmenových buněk glioblastomu jako strategie pro objasnění patogeneze a hledáni individualizované, molekulárně-cílené léčby v kombinaci s léčbou klasickou (2010-2014)
 • Nové mechanismy účinků derivátů platiny ve strategii protinádorové terapie (2010-2014)
 • Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních: první krok k časově podmíněné analýze periprotetické osteolýzy. (2010-2014)
 • Ovlivnění jaderných receptorů pro steroidní hormony deriváty rostlinných hormonů (2010-2013)
 • PET/CT a ultrastrukturální změny mitochondrií jako prediktivní faktory u karcinomu pankreatu (2010-2012)
 • Nové možnosti predikce karcinogeneze Barrettova jícnu (2009-2011)
 • Studium protinádorové aktivity syntetických ligandů PPAR na glioblastomových buněčných liniích a na explantátech mozkových gliálních nádorů (2005-2007)
 • Imunohistochemická detekce prediktivních faktorů odpovědi na léčbu interferonem u pacientů s chronickou hepatitis C. (2004-2006)
 • Analýza genového expresního profilu normálních duktálních a lobulárních luminálních buněk a jeho vztah k histopatologické klasifikaci duktálních a lobulárních karcinomů prsu (2004-2006)
 • Analýza exprese proteinů STAT, JAK a SOCS v nádorech mozku, mléčné žlázy a prostaty. Korelace s histologickým obrazem, gradingem, expresí steroidních receptorů a expresí proteinů regulujících buněčný cyklus a apoptózu (2004-2006)
 • Alterace genové exprese a signální transdukce v buňkách maligního melanomu. Vztah ke změnám stromálního mikroprostředí. (2004-2006)
 • Modulace exprese a aktivity některých genů regulujících buněčný cyklus a apoptózu steroidy a jejich receptory v gliálních nádorech mozku (2001-2003)
 • Imunohistochemická detekce nestinu jakožto diagnostického markeru v patomorfologii (2001-2003)
 • Prognostický význam obsahu DNA v astrogliálních nádorech mozku: hodnocení DNA ploidity počítačovou obrazovou analýzou metodou separace jednotlivých buněk (2000)
 • Prognostický význam frekvence apoptózy ve vztahu k poruchám obsahu DNA u gliálních nádorů mozku (1998-2000)
 • Zlepšení morfologické diagnostiky biopsií kostní dřeně. (1994-1996)

Celkem 17 projektů s celkovou podporou ze státního rozpočtu ČR v úhrnné výši 60 400 tis. Kč - záznamy jednotlivých projektů v databázi VaV isvav zde.

VTP UP / Výzkum, měření, analýzy / Business development / Experti a týmy / prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN