Zapojení do projektů

VTP UP je aktuálně zapojen do těchto projektů:

Tým transferu technologií na UP

Projekt dává Univerzitě Palackého příležitost pozvednout úroveň povědomí o komercializaci mezi výzkumnými pracovníky a skokově zlepšit kvalitu služeb v oblasti transferu technologií - nastavením procesů a komunikace pracovníků zajišťujících technologický transfer, jejich školením, vzděláváním a zavedením společného postupu při propagaci výsledků vědy a výzkumu vůči aplikační sféře. Výsledkem bude lepší efektivita využití výsledků VaV.

 • Začátek projektu: 1. 4. 2016
 • Ukončení projektu: 31. 3. 2019
 • Financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 28 974 394 Kč
 • Dotace ve výši 95%

VTP UP: Rozšíření specializovaných pracovišť

Předmětem projektu je rozšíření přístrojového vybavení stávajících specializovaných pracovišť VTP UP: UPrint 3D - pracoviště 3D tisku a Pracoviště jaderných analytických metod. Díky realizaci projektu budou moci pracoviště rozšířit nabídku a kvalitu nabízených služeb.

 • Začátek projektu: 5. 5. 2016
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2017
 • Financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 9 197 000 Kč
 • Dotace ve výši 50 %

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt pomáhá Univerzitě Palackého s ochranou průmyslového vlastnictví (PCT, zahraniční patenty)

 • Začátek projektu: 16. 2. 2016
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2020
 • Financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 205 000 Kč
 • Dotace ve výši 50 %

Progresivní řešení hydraulického designu čerpadel extrémních výkonů pro „Voda-Sucho“

Cílem projektu je zvýšení hydraulické účinnosti čerpadel extrémních výkonů jako rozhodujícího parametru konkurenceschopnosti na trhu. Tento cíl bude dosažen vyvinutím progresivního procesu hydraulického návrhu založeného na počítačové tvarové optimalizaci hydraulických dílců čerpadla s aplikací technologie kovového 3D tisku.

 • Začátek projektu: 1. 7. 2016
 • Ukončení projektu: 30. 6. 2020
 • Financování: Program TRIO, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Příjemce podpory je SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Univerzita Palackého, VTP UP je další účastník projektu
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 22 411 200 Kč, způsobilé výdaje Univerzity Palackého, VTP UP: 4 932 000 Kč
 • Dotace ve výši 85%

Dekontaminace zraněných osob

Předmětem projektu je vytvořit 2 samostatné metodiky pro postupy zdravotnických pracovníků a složek integrovaného záchranného systému (zvláště pak HZS ČR) při provádění dekontaminace zraněných osob v místě zásahu a ve vstupních místech nemocnic.

 • Začátek projektu: 1. 1. 2017
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2020
 • Financování: Ministerstvo vnitra ČR
 • Příjemce podpory je Univerzita Palackého, VTP UP, další účastník projektu je Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 954 000 Kč, způsobilé výdaje Univerzity Palackého, VTP UP: 18 895 000 Kč
 • Dotace ve výši 100%

Efektivní transfer znalostí Univerzity Palackého v Olomouci do praxe

Cílem projektu je podpoření a zefektivnění transferu nových výstupů vědy a výzkumu Univerzity Palackého v Olomouci při zajištění efektivnějšího využití veřejných prostředků a zvýšení míry jejich návratnosti. Primárním cílem je ověření aplikačního potenciálu nových a perspektivních výsledků univerzity, získaných z vědecké a výzkumné činnosti před jejich možným využitím v praxi (tzv. proof-of-concept stage) a to s důrazem na jejich budoucí zavedení do praxe. Tato etapa by měla končit konkrétními návrhy nových podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb zejména formou patentů a řešení chráněných  podle průmyslově právní ochrany.

 • Začátek projektu: 1. 9. 2014
 • Ukončení projektu: 31. 8. 2019
 • Financování: Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA (Technologická agentura)
 • Celkové uznatelné náklady projektu: 19 928 000 Kč

******

VTP UP byl zapojen do těchto projektů:

VTP UP: Podnikatelský inkubátor 2 (5.1 PP04/031)

V rámci projektu dojde k výstavbě třetího bloku Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci a vybavení prostor potřebnými technologiemi.

 • Začátek projektu: 14. 7. 2011
 • Ukončení projektu: 30. 6. 2015
 • Financování: Operační program Podnikání a inovace
 • Celkové uznatelné náklady projektu: max. 144 585 000 Kč

Po studiu: Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe


Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci (dále UP), který v roce 2009 realizoval Vědeckotechnický park UP, ukázal, že velká část studentů si nechává hledání pracovního uplatnění na dobu krátce před, případně až po ukončení studia. Překvapivě vysoké procento studentů chce zahájit vlastní podnikání. V současné době nenabízí UP svým studentů žádný komplexní vzdělávací program, který by je prakticky na dráhu zaměstnance nebo podnikatele připravil. Předmětem projektu je připravit vzdělávací modul zaměřený na praktickou přípravu studentů na jejich budoucí profesní uplatnění. Školící moduly jsou koncipovány mezioborově a může si je zapsat jako předmět typu C (tj. volitelný) jakýkoliv student UP. V nabídce budou moduly: 1.Zaměstnanec, 2.Zaměstnavatel, 3.Podnikatel, 4.Manažer, 5.Znalostní pracovník, 6.Ohrožený nazaměstnaností, 7.Práce a podnikání v EU, 8.Praxe ve virtuálním prostředí. Důraz je kladen na praktický aspekt přípravy, simulace a vedení výuky odborníky z praxe.

 • Začátek projektu: 1. 1. 2012
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2014
 • Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Celkové uznatelné náklady projektu: 9 410 666 Kč

Rozvoj Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci 2. etapa (5.1 PP02/024)

V rámci projektu došlo k rekonstrukci části budovy objektu blok A Vědeckockotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP). Výsledkem jsou moderní prostory, pro firmy zejména z oblastí nanotechnologie, biotechnologie, farmacie apod.

 • Začátek projektu: 1. 8. 2010
 • Ukončení projektu: 30. 6. 2014
 • Financování: Operační program Podnikání a inovace
 • Celkové uznatelné náklady projektu:12 161 000 Kč

Rozvoj Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci (5.1 PP02/008)

V rámci projektu došlo k rekonstrukci části budovy objektu blok A Vědeckockotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP). Výsledkem jsou moderní prostory, pro firmy zejména z oblastí nanotechnologie, biotechnologie, farmacie apod.

 • Začátek projektu: 1. 9. 2009
 • Ukončení projektu: 30. 6. 2012
 • Financování: Operační program Podnikání a inovace
 • Celkové uznatelné náklady projektu: 23 239 000 Kč

SPINNET:
SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol

Cílem projektu je podpořit spolupráci mezi partnery projektu, definovanou cílovou skupinou, aplikační
a veřejnou sférou. Partneři projektu byli žadatelem cíleně vybíráni z řad vysokých škol a vědeckotechnických parků
 (VTP), členů Společnosti vědeckotechnických parků ČR (SVTP ČR). Projekt je v tomto ohledu jedinečný svým
geografickým dopadem, neboť postihuje celou Českou republiku. Projekt posiluje spolupráci mezi partnery a
 cílovou skupinou díky využití komunikačních platforem, vyhledává, rozvíjí a podporuje inovační aktivity
cílové skupiny na českých vysokých školách a ve vědeckotechnických parcích s cílem jejich vyšší uplatnitelnosti
 v aplikační sféře a tím obecně přispívá ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu. Tohoto je dosaženo
formou workshopů, neformálních setkání, webového portálu spoluprace.org, týmové práce cílové skupiny, výměny
zkušeností, příkladů dobré a špatné praxe, soutěží pro studenty a stážemi cílové skupiny ve vědeckotechnických
parcích a inovačních firmách.

 • Začátek projektu: 9/2011
 • Ukončení projektu: 8/2014
 • Udržitelnost projektu:8/2019
 • Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Celkové uznatelné náklady projektu: 26 680 705,6 Kč

Konference projektu 9.2.2013: Internet marketing 2013 - Program 

Informace o udržitelnosti projektu SPINNET jsou k dispozici na webových stránkách www.svtp.cz

InovaCOM

Charakteristika projektu

V rámci projektu bude vytvořena síť pracovišť pro transfer technologií vysokých škol, vědeckotechnických parků a podniků v oblasti IT, elektrotechniky a energetiky. Proběhnou společné workshopy k problematice transferu technologií, budou analyzovány úspěšné zahraniční modely spolupráce akademické a podnikové sféry (zahraniční stáže, studijní pobyty). Projekt pomůže získat akademickým pracovníkům kompetence v oblasti soft skills. Vznikne webový portál projektu podporující vzájemnou komunikaci a sdílení zkušeností. Na tomto portálu budou publikovány všechny výstupy projektu (analýzy, závěry workshopů, hodnocení stáží). Vzniknou a budou publikovány vzory dokumentů pro spolupráci akademické a podnikové sféry (smlouvy, další právní akty).

Partneři projektu

Vedoucí partner:

 • INOVACENTRUM ČVUT Praha

Ostatní partneři:

 • Masarykova Univerzita v Brně
 • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
 • Technologické centrum Písek
 • Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je posílit spolupráci mezi akademickou a komerční sférou v oblasti transferu technologií a to prostřednictvím vzdělávacích workshopů, výcviku soft skills, zvýšením povědomí akademiků v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

Cílové skupiny

 • Odborní zaměstnanci TTO
 • Akademičtí pracovníci
 • Studenti VŠ v oborech IT, elektrotechniky a energetiky

Harmonogram projektu

 • Zahájení projektu: 1. 3. 2012
 • Ukončení projektu: 28. 2. 2014
 • Trvání projektu: 24 měsíců

Praktická akademie IT znalostí: Praktická Akademie IT znalostí - rozvoj odborných dovedností studentů pro prohloubení spolupráce

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelským sektorem v oblasti rozvoje praktických IT dovedností studentů vysokých škol, požadovaných praxí.
Studenti VŠ nejsou dostatečně připraveni v oblasti technických praktických IT znalostí a dovedností. Z toho důvodu je důležité podporovat získávání takových zkušeností, které požadují po studenty IT firmy pro úspěšné nasazení do vývojových projektů.

Tento projekt se zaměřuje na 3 cílové skupiny:
Cílová skupina 1: Studenti mimopražských VŠ
Cílová skupina 2: Akademičtí a odborníci pracovníci VŠ
Cílová skupina 3: Pracovníci VaV v podnicích
Projekt realizuje unikátní konsorcium jedenácti subjektu (žadatel a 10 partneru) s rozsáhlou předchozí spoluprací: významné vysoké školy, oficiální regionální technologická centra a Technologická platforma pro IT služby.

Univerzita Palackého v Olomouci, prostřednictvím VTP UP zajišťuje:

 • koordinaci stáží studentů VŠ v IT firmách v regionu Morava/Slezsko a účastní se na související
  Akademii IT znalostí
 • informuje o těchto aktivitách cílovou skupinu na moravských univerzitách
 • sbírá zpětnou vazbu o stážích, kontroluje průběh projektu, spolupracuje s hlavním koordinátorem aktivity

Alokovaná pozice se jmenuje Regionální koordinátor stáží a Akademie IT znalostí - Morava/Slezsko.

 • Začátek projektu: 1. 2. 2012
 • Ukončení projektu: 31. 1. 2014
 • Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt byl úspěšně ukončen. Realizace aktivit projektu byla velmi kladně přijata cílovou skupinou.

Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF TRANS)

Cílem projektu je nastavit a pomoci realizovat efektivní transfer přenosu znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe. Projekt je jeden ze šesti individuálních projektů národních realizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

VTP UP je zapojeno do EF TRANS sítě a plní roli regionálního experta.


Prezentace projektu EF TRANS

Propagační video projektu EF TRANS najdete zde 

Metodiky projektu EF TRANS

EF TRANS Bulletin

E-Bulletin EF-TRANS 01/2009
E-bulletin EF-TRANS 02/2010
E-bulletin EF-TRANS 03/2010
E-bulletin EF-TRANS 04/2010
E-bulletin EF-TRANS 5-6/2011 "nové"

Analýzy

Analýza A: Analýza dopadů změn právního prostředí a dopadů reformy systému výzkumu, vývoje a inovací na vnitřní předpisy veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí a na jejich aktivity

Analýza B: Analýza systému komercializace výsledků výzkumu a vývoje ve vybraných státech EU (Finsko, Nizozemsko, SRN, Švédsko, Velká Británie apod.), ve Spojených státech, v Austrálii a v České republice, včetně přehledu dobrých praxí a přehledu systémů způsobů hodnocení dopadů výsledků výzkumu a vývoje v praxi

VaV pro praxi: Ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV

Projekt reaguje na situaci, kdy v povědomí akademických pracovníků a postgraduálních studentů není zakotven pojem ochrana průmyslového vlastnictví. Realizací projektu si klademe za cíl rozšířit povědomí o nutnosti ochrany průmyslového vlastnictví a jeho dalšího využití. Nezapomeneme ani na oblast komunikace, propagace a řízení spolupráce mezi vědeckými pracovníky a průmyslem. Projekt bude využívat případových studií, zkušenosti zástupců výzkumných pracovišť univerzity (technology scoutů) a bude reagovat na jejich podněty.
Zaměříme se i na studenty technicky zaměřených SŠ/VOŠ v našem regionu a vzbudíme v nich zájem o studium technických nebo přírodovědných oborů.
Projekt budou realizovat konzultanti VTP UP.

 • Začátek projektu: 1. 7. 2009
 • Ukončení projektu: 30. 6. 2012
 • Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Celkové uznatelné náklady projektu: 2 926 240Kč

Přírodovědec: Rozvoj odborných kompetencí talentovaných studentů středních škol ve vědecko výzkumné práci v oblasti přírodních věd

Projekt je zacílen na systematický rozvoj kompetencí talentovaných studentů středních škol pro jejich zapojení do VaV se zaměřením na přírodovědné vzdělávání a rozvoj samostatné tvůrčí práce, základ úspěšné kariéry pracovníka VaV. Uvedený cíl bude realizován prostřednictvím klíčových aktivit zaměřených na systematickou aktivní práci VŠ pedagogů společně s kolegy ze středních škol s cílovou skupinou při rozvíjení odborných znalostí v oblasti přírodních věd, zejména matematiky, fyziky a chemie. Studenti se účastní celoročního systému odborně vzdělávacích akcí, zaměřených na prohlubování jejich znalostí získaných na střední škole na úroveň nutnou pro jejich aktivní zapojení do vědecko výzkumné činnosti. Následně pak budou tito studenti zapojeni přímo do práce vědecko výzkumných týmů na VŠ, s cílem podchytit jejich zájem pro další studium přírodních věd a pokračování v kariéře vědecko výzkumného pracovníka.

VTP UP odpovídá za administrativní řízení projektu a vede webové stránky projektu.

 • Začátek projektu: 1. 7. 2009
 • Ukončení projektu: 30. 6. 2012
 • Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Celkové uznatelné náklady projektu: 9 410 666 Kč

Výuka předmětu Příprava a prezentace podnikatelského plánu pro investora

Výuka pro Katedru aplikované ekonomie Filosofické fakulty UP. Cílem kurzu je příprava podnikatelského záměru v takové kvalitě, aby mohl být úspěšně prezentován potenciálnímu investorovi.

Rozšíření kvalifikačních kompetencí doktorských studijních programů na LF UP

Cílem projektu je připravit a realizovat kurz sestávající ze základní všeobecné části (přednášky a interaktivní semináře) a nadstavbové experimentální části. Kurz je určen pro studenty doktorských studijních programů LF UP a studenty dalších fakult a institucí zaměřených na biomedicinské obory. Tento model kurzu inovuje a rozvíjí v současnosti zavedený systém všeobecné přípravy studentů DSP. Tématická skladba obou částí kurzu vychází ze systému vědecké práce a orientace na aplikovaný výzkum, experimentální část vychází vstříc požadavku potenciálních zaměstnavatelů na praktické zkušenosti absolventů. Experimentální kurz je stěžejní částí projektu a velká část prostředků je proto určena na sestavení a provedení experimentů. Frekventanti získají nejen základní informace pro vědeckou práci, ale cenné praktické zkušenosti. Kurz je realizován na lékařské fakultě Univerzity Palackého a Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně.

 • Začátek projektu: 1. 6. 2009
 • Ukončení projektu: 31. 10. 2011
 • Financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Celkové uznatelné náklady projektu: 6 430 089,43 Kč

Posílení ekonomického významu UP v olomouckém regionu

Cílem předkládaného projektu je v návaznosti na přiloženou SWOT analýzu zvýšit ekonomický význam UP v regionu. UP disponuje velkým znalostním potenciálem a přístrojovým vybavením, které by bylo možno nabízet v rámci doplňkové hospodářské činnosti organizacím z okolí UP. Projekt řeší propojení strany nabídky (UP) a poptávky (organizace mimo UP) se záměrem zintenzivnění vzájemné spolupráce. Kromě ekonomického přínosu pro UP je nezanedbatelným přínosem projektu posílení vazeb mezi UP a praxí, které povede ke zvýšení profesní uplatnitelnosti absolventů UP. Pilotáž projektu proběhne v r. 2009 na FF UP ve spolupráci s VTP UP a získané know-how bude poskytnuto všem ostatním fakultám a pracovištím UP.

VTP UP se podílel na těchto částech projektu:

- Tvorba databází subjektů nabídky a poptávky
- Propagace projektu na UP a směrem k firmám
- Organizace workshopu, realizace
- Tvorba a zveřejnění inovovaného Katalog přístrojů a služeb pracovišť a studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Investice intelektuálního kapitálu - výstup projektu
Investice lidského kapitálu - výstup projektu
Univerzita Palackého v Olomouci - významný ekonomický subjekt regionu
 • Začátek projektu: 15. 1. 2009
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2009
 • Financování: Rozvojový projekt MŠMT na rok 2009 číslo 15/55, program 9
 • Celkové uznatelné náklady projektu: 290 000 Kč

Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci

Díky projektu jsme vybavili budovu inkubátoru potřebným zařízením, zajistili její provoz do 30. 6. 2008, včetně možnosti nabízet zvýhodněné (dotované) nájemné.

 • Začátek projektu: 1. 5. 2006
 • Ukončení projektu: 30. 6. 2008
 • Financování: Operační program Průmysl a podnikání, program Prosperita: 75 %, Krajský úřad Olomouckého kraje: 25 %
 • Celkové uznatelné náklady projektu: 11 029 000 Kč
 • Poskytnutá dotace z programu Prosperita: 8 269 750 Kč
 • Poskytnutý příspěvek Krajského úřadu Olomouckého kraje: 2 759 250 Kč
 • Financování neuznatelných nákladů zajišťuje v celém rozsahu Univerzita Palackého v Olomouci.

Rozvoj Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci

V rámci projektu vybavujeme laboratoře VTP UP nejnovějšími diagnostickými, měřícími a testovacími přístroji, které umožní rozšířit aktivity směrem k podpoře zavádění a pronikání nových moderních technologií (např. nanotechnologií, biotechnologií) do výrobních programů nejen firem umístěných ve VTP UP.

 • Začátek projektu: 1. 6. 2006
 • Ukončení projektu: 30. 6. 2008
 • Financování: Operační program Průmysl a podnikání, program Prosperita: 75 %
 • Celkové uznatelné náklady projektu: 61 835 000 Kč
 • Poskytnutá dotace z programu Prosperita: 46 102 000 Kč
 • Financování 25 % uznatelných nákladů a veškerých neuznatelných nákladů zajišťuje v celém rozsahu Univerzita Palackého v Olomouci.

Přístup do chráněné zóny

 •  

VTP UP / O nás / Zapojení do projektů 


RSS úvodní strana mapa stránek CZ EN